Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Mirabilia s.r.o. so sídlom na adrese Brodská 6, Bratislava-Karlova Ves 841 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, vložka č. 94107/B, IČO: 47 518 316 (ďalej len ako „Predávajúci“), ktorá prevádzkuje internetový online obchod www.kidsdeluxe.eu . Predávajúci nie je platcom DPH.

Kontaktné údaje PredávajúcehoMail: info@KidsDeluxe.eu
Telefón: +421 903 457 762

Poštová adresa: 

Mirabilia s.r.o.
Brodská 6
841 04 Bratislava


Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN: SK0383300000002100955049
SWIFT: FIOZSKBAXXX


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa telefón: 02/ 5827 2172-3


Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ (ďalej len ako „Kupujúci“) alebo podnikateľ, od ktorého Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami na tovar. 


Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom vyslovene neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami  (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetko v znení neskorších právnych predpisov.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. 


Tovarom sa rozumie každá hnuteľná vec ktorá je umiestnená na online obchode a ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom online obchodu.


Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.


Uzavretie kúpnej zmluvy


Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky. Odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu emailom na email uvedený v objednávke Kupujúcim, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Ak je Kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. 


Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. V prípade ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho alebo na strane Kupujúceho, je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.


Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná najdlhšie na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. 


V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


Objednávku je možné bezplatne stornovať alebo upraviť ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení a to prostredníctvom elektronickej pošty info@kidsdeluxe.sk. Pri storne/zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, adresu bydliska a všeobecnú informáciu o objednávke.

Objednávať môžu iba osoby staršie ako 18 rokov spôsobilé na právne úkony.


Ceny a Dodanie Tovaru


Tovar zasielame v rámci Slovenska Slovenskou poštou za 3€. V prípade nákupu nad 15€ je dopravu zaplatíme za Vás. Ak požadujete doručenie mimo Slovenskej republiky požiadajte o cenu dopravy.


Dodacie lehoty platia v súlade s ustanovením §13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Z. z), s tým, že spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. 


V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný Tovar na dobierku a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, štandardne odošle Kupujúcemu objednaný Tovar do troch pracovných dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. 


V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný Tovar prevodom na účet alebo prostredníctvom systému PayPal a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, štandardne odošle Kupujúcemu objednaný Tovar do troch pracovných dní odo dňa pripísania Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.


Naším cieľom je dodať tovar do 2 až 3 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade ak sa stane že doručenie tovaru trvá dlhšie ako 30 dní môžete objednávku zrušiť.


Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovarov zadaných v Objednávke Kupujúcim, vrátane ceny uvedenej v čase zadania Objednávky odo dňa zadania Objednávky, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Kupujúci, spotrebiteľ, má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.


Spotrebiteľ má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak sa Spotrebiteľ rozhodne tovar vrátiť, je oprávnený použiť na to formulár určený na odstúpenie od zmluvy, ktorý je štandardne priložený k dodanému tovaru. Zakúpený tovar Spotrebiteľ zašle spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie. Pri odstúpení od zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane všetkej dokumentácie, príslušenstva, obalu apod. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohoto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný Spotrebiteľovi vrátiť skôr, ako mu je doručený vrátený tovar.


Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré Spotrebiteľ prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky Spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.


V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je spodné prádlo a ponožky. 


Zľavové kupóny a vouchery


Zľavové kupóny nie sú vystavované na konkrétnu osobu/meno. Pri uplatnení zľavového kódu na objednávku musí byť súčet ceny tovaru kladné číslo. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy, zľavového kupónu alebo voucheru, má Predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu alebo voucheru odmietnuť. V takom prípade je Kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel zľavy či zľavového kupónu nejasnosti, platí ich výklad stanovený Predávajúcim.


V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu alebo vouchera, má Kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil okrem uplatneného zľavového kupónu alebo vouchera aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu alebo vouchera na zakúpenie tovaru. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón alebo voucher Kupujúcemu v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke.


Každý zľavový kupón alebo voucher možno použiť len raz


Záručná doba


Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície výrobku, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky alebo emailom informovaný.


Reklamácie


Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade doručenia poškodeného výrobku má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí za predpokladu že poškodený tovar vráti. Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle Predávajúceho. Doporučujeme využitie reklamačného formuláru ktorý nájdete v časti účet, reklamácie alebo  v konkrétnej objednávke.  Tovar doručte na vlastné náklady na adresu Predávajúceho. Zásielky na dobierku nepreberáme.


Predávajúci vybaví reklamáciu výrobku ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počasprvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu). Ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu). Rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú. 


Ochrana osobných údajov


Vyhlásenie spoločnosti

Spoločnosť Mirabilia s.r.o. so sídlom na adrese Brodská 6, Bratislava-Karlova Ves 841 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, vložka č. 94107/B, IČO: 47 518 316 vyhlasuje, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a nebudú poskytnuté tretej strane okrem doručovateľskej alebo kuriérskej službe alebo slovenskej pošte za účelom doručenia objednávky.


Internetový obchod je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 3100


Prečo a aké osobné údaje od Vás žiadame a zhromažďujeme?

Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné správne vybavenie Vašej objednávky. Preto potrebujeme poznať Vaše meno, priezvisko, adresu, telefónny a e-mailový kontakt. Všetky Vaše objednávky sú následne evidované v našom informačnom systéme. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté údaje predávajúcemu v súvislosti s nákupom sú presné a pravdivé, a že bol vopred poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.


Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.


Zmena alebo odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov


Kupujúci má v prípade platnej registrácie právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo na web stránke internetového obchodu v časti môj účet. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

Cookies

Webová stránka www.kidsdeluxe.eu používa technológiu „cookies“ . Cookies je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Používame cookies s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vaše návštevy internetových stránok. Nepoužívame ich na uloženie vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.Naša webstránka používa dva typy cookies:

Dočasné cookies: tieto dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookies súbore Vášho prehliadača iba dovtedy kým našu webstránku neopustíte. Cookies sú tiež odstránené pokiaľ istý čas stránku nenavštívite.


Trvalé cookies: tieto cookies zostávajú uložené v cookies súbore Vášho prehliadača dlhšiu dobu. Dĺžka doby závisí od nastavenia Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú, aby boli vždy keď niekto stránku navštívi informácie smerované na webový prehliadač. Trvalé cookies sú známe aj pod názvom sledovacie cookies.


Cookies tretích strán 

Cookies tretích strán používame na zhromažďovanie štatistických údajov v súhrnnej forme analytických nástrojov, ako sú napríklad Google Analytics. 


Cookies môžete jednoducho vymazať z vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou internetového prehliadača. Pokyny o tom, ako pracovať s cookies a vymazať ich, si pozrite v časti svojo internetového prehliadača „Pomoc“. Môžete zvoliť možnosť deaktivovať cookies alebo dostať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivovať cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.


Záverečné ustanovenia


Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.


Spory je možné riešiť aj tzv. alternatívnym riešením v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/ alebo platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.


Znenie Obchodných podmienok môže Prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia Obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.


V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.


Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 21.3.2016 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.


Prečo nakupovať u nás?

Záruka vrátenia peňazí

Ak nebudete spokojní, tovar môžete vrátiť do 14 dní a peniaze Vám obratom vrátime

U nás nemusíte čakať

Všetky veci v našom obchode máme naozaj skladom a teda ich môžete mať doma veľmi rýchlo

Doprava zdarma

Ak nakúpite za viac ako 30€ dopravu zaplatíme za Vás

Nie ste si istí?

Požiadajte nás o premeranie ktorejkoľvek veci z nášho obchodu a budete mať istotu, že kupujete správnu veľkosť.

 

Ak chcete vidieť viac fotografií, na požiadanie Vám ich nafotíme a zašleme.