Ochrana osobných údajov

  1. Aký je toto dokument?

  Tieto zásady ochrany osobných údajov a aplikácieInternetového obchodu (ďalej len "Zásady") je informatívny dokument,čo znamená, že nie je zdrojom povinnosti pre zákazníkov a aplikácieinternetového obchodu (nie je zmluvou ani Obchodnými podmienkami).

  Informácie obsiahnuté v pravidlách sú všeobecné.Podrobné informácie o spracúvaní konkrétnych osobných údajov sú k dispozíciivždy pri ich nadobudnutí v obsahu klauzuly o informáciách umiestnených naviditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Platí to najmä pre informácie o účeloch aprávnom základe spracovania osobných údajov, o období ich uchovávania a opríjemcoch, ktorým boli tieto údaje prevedené.

  Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa môžu objaviťna tejto stránke a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Online Store,Electronic Service) by maly byť chápané v súlade s ich definíciou vpodmienkach, ktoré sú k dispozícii na eobuv.sk Online Shop, vrátane aplikácie.

  V prípade pochybností alebo rozporu medzi politikou aosobou udeleným súhlasom nezávisle na ustanoveniach podmienok, je vždy rozhodnýudelený súhlas alebo zákon. V prípade konfliktu medzi podmienkami a obsahominformačnej doložky poskytnuté správcom pri zhromažďovaní osobných údajov(zvyčajne v internetovom obchode) sa zákazník riadi doložkami poskytnutými prizhromažďovaní osobných údajov.

   

  1. Kto je správcom vašich údajov?

  Správca zhromaždených osobných údajov:

  ·        získaných cez internetový obchod aaplikáciu (vrátane používania cookies alebo podobných technológií) alebo inýchkomunikačných kanálov so zákazníkom;

  ·        získaných na základe činnosti zákazníkana internete, alebo v aplikácii

  je spoločnosť Mirabilia s.r.o. so sídlom na adreseBrodská 6, Bratislava-Karlova Ves 841 04, zapísaná v obchodnom registriOkresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, vložka č. 94107/B, IČO: 47 518 316,- ďalej len "Správca", ktorý je zároveň Predávajúcim.

  Pod uvedenými kontaktnými údajmi môžete tiežkontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

   

  1. Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

  Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade snariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, oochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchtoúdajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismiplatnými počas spracovania niektorých dát. Osobné údaje sú informácie oidentifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "Osobnéúdaje"). Identifikovateľná fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamoalebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vašemeno, identifikačné číslo, adresa, ID na internetu alebo jedného aleboviacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

  Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochranezáujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:

  ·        spracované v súlade so zákonom,spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,

  ·        zozbierané na osobitné, explicitné a legitímneúčely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;

  ·        primerané, relevantné a obmedzené na to,čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;

  ·        podľa potreby opravené a aktualizované,

  ·        uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciudotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údajespracúvajú;

  ·        spracované spôsobom zabezpečujúcimprimeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebonezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnýmitechnickými alebo organizačnými opatreniami.

   

  1. Za akými účelmi sú informácie o Vás využívané?

  Účel a rozsah údajov spracovávaných správcom vždyvyplývajú zo súhlasu zákazníka alebo zákona a sú ďalej špecifikované v priebehukrokov, ktoré zákazník vykonal v online obchode alebo iných komunikačnýchkanáloch so zákazníkom. Možné účely spracovania Osobných údajov ZákazníkovSprávcom sú najmä:

  a)    uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služieb (Účte) alebo konaniena žiadosť budúceho Zákazníka pred jejím uzavretím (vaše údaje sú spracované zaúčelom spustenia vášho účtu, aby ste si mohli dopriať výhody, ktoré ponúka,napríklad zadávanie objednávok bez vyplnenia formuláre, prístup do nákupnejhistórie, spravovanie vašich súhlasov v službe atď. a umožnenie používaniainých služieb dostupných na našej webovej stránke);

  b)    uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy, alebo konanie na žiadosť zákazníkapred uzavretím zmluvy (vaše osobné údaje sú potrebné pre vykonanie objednávky aplnení zmluvy. - najmä potvrdenie objednávky alebo poslanie produktu, ako aj vprípade potreby kontaktovať vás v tejto veci);

  c)     prijímanie a vybavovanie sťažností;

  d)    vedenie súťaže, najmä určenie víťazov súťaže a predávanie cien;

  e)    prezentácia inzerátov, ponúk alebo propagácií (zľav) týkajúcich saproduktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov (ktoréhoaktuálny zoznam je uvedený ako súčasť online obchodu) určených všetkým príjemcom,najmä na účely realizácie zmluvy o poskytnutí Newsletteru;

  f)      sledovanie nárokov a obhajovanie práv, vrátane tretích strán, ak používajúväčšinu funkcií internetového obchodu a aplikácie;

  g)    dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríkladdaňových predpisov a účtovníctva, najmä v prípade úplatných zmlúv;

  h)    udržiavanie korešpondencie so zákazníkmi vrátane poskytovania odpovedí nasprávy zákazníkov.

  V prípade dospelého zákazníka sa s jeho dodatočnýmsúhlasom môžu spracovávať aj osobné údaje s cieľom prezentovať, vytvárať,udeľovať a realizovať v čo najvyššej možnej miere reklamné, ponukové alebopropagačné akcie (zľavy) určené danému zákazníkovi týkajúce sa produktov aleboslužieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov prispôsobený jehopreferenciám (profilovanie) v dôsledku automatického rozhodovania, ktoré môžespôsobiť právne účinky alebo mať významný vplyv na ne, napríkladprostredníctvom krátkodobej zľavy pre konkrétny výrobok, ktorý bol len nedávnopreskúmaný v našom obchode (možnosť nie je k dispozícii ľuďom, ktorí nie súdospelí alebo s tým nesúhlasili).

   

  1. Aké informácie o Vás využívame?

  Správca môže spracovať najmä nasledujúce osobné údajeo zákazníkoch:

   • používanie online obchodu alebo aplikácie:
    •  osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii účtu, zadávaní objednávok alebo vykonávaní rezervácií v elektronickom obchode (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, adresa sídla, číslo bankového účtu;
    •  Osobné údaje poskytnuté pre používanie newsletteru, poskytnuté pri použití kontaktného formulára alebo poskytnuté pri podávaní sťažnosti.
    •  Osobné údaje poskytnuté pre účasť na súťažiach;
    •  ďalšie údaje získané najmä na základe aktivity zákazníkov na internete alebo z iných komunikačných kanálov použitých klientom, s využitím cookies a podobných technológií

   

  1. Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

  Poskytnutie Osobných údajov Zákazníkom je vInternetovom obchode dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých funkciínášho obchodu, napr. Vytvorenie Objednávky Zákazníkom a jej realizácia(uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), registrácia Účtu, prihlásenie sa kNewsletteru alebo využívanie našich formulárov.

  Nevyhnutný rozsah údajov je vždy uvedený vInternetovom obchode (stanovuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy/ využívanie konkrétne funkcie), v rámci iných komunikačných kanálov soZákazníkom alebo v Podmienkach. Dôsledkom nedostatok takýchto Osobných údajovmôže byť nemožnosť riadneho splnenie požadovaných činností.

   

  1. Na akom právnom základe používame informácie o Vás?

  Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajovje predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktoré je zmluvnou stranou, alebo jepotrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods.1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnomformulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy, rovnako ako priregistrácii k odberu newsletteru. Aj v prípade Osobných údajov, ktoré nám boliposkytnuté v súvislosti so sťažnosťou Zákazníka, právnym základom ich spracovaniaje potreba vykonať zmluvu o predaji reklamovaného tovaru.

  V prípade spracovania pre marketingové účely vyššieuvedené, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newsletteru, ktorý sariadi Podmienkami, je základom pre toto spracovanie splnenie cieľov oprávnenýchzáujmov správcu alebo jeho spolupracujúcich subjektov (čl. 6 ods 1 písmeno f)GDPR) pričom v takom prípade sa spolupracujúce subjekty nezúčastňujú naspracovaní údajov klienta. Na druhej strane, pokiaľ partneri správcu môžu maťpriamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie jedobrovoľný súhlas daný zákazníkom (článok 6 (1) (a) GDPR). Na druhej strane,prezentácia, vytváranie, poskytovanie a realizácia reklamy pre konkrétnehozákazníka, ponúka alebo propagačné akcie (zľavy), ktoré ktoré môžu mať významnývplyv na rozhodnutia spotrebiteľa v oblasti spotrebiteľov, sú založené výlučnena základe automatizovaného spracovania, vrátane profilovania a prispôsobeniajeho preferenciám, sú založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka ( Článok 6 ods.1 písm. A) GDPR),článok.22 ust. 2 pism. c lit.To sa však týka iba dospelých/plnoletných klientov.

  Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údajezákazníka spracované na základe:

  a)    dobrovoľne vyjadreného súhlasu - napr. osoby vstupujúce do súťaží (článok 6ods. 1 písm. a) GDPR);

  b)    právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnejpovinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisovsprávca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

  c)     nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú zoprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniťalebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvomkontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové aštatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

   

  1. Sú Vaše údaje predmetom profilovania a čo to pre vás znamená?

  Pre účely prezentácie všeobecné reklamy, ponuky alebopropagačných akcií (zľavy), určené pre všetkých zákazníkov, a to spôsobomprispôsobený záujmom zákazníka, sa správca môže zoznámiť s jeho preferenciami,napr. analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aký druhvýrobkov nakupuje alebo rezervuje. To umožňuje lepšie pochopenie očakávanízákazníka a prispôsobenie sa jeho potrebám bez významného ovplyvnenia jehorozhodnutia. Správca bude tieto opatrenia často vykonávať automatizovanýmspôsobom pomocou moderných technológií, aby poskytnutý obsah bol conajaktuálnejší, a zákazník sa s ním mohol rýchlo zoznámiť.

  Pre dospelých zákazníkov uvedená analýza záujmov čipreferencií bude slúžiť rovnako pre vytváranie, poskytovanie a realizáciušpecializované a vo veľkej miere prispôsobené reklamy, ponuky alebo propagačnéakcie (zľavy), automatizovaným spôsobom, čo môže mať právne následky alebopodobným spôsobom významný vplyv, a môže obmedziť prístup ostatných zákazníkov(nie je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí nie sú plnoletí alebo nesúhlasí stakým používaním údajov správcom). Od jednoduchého profilovania (tjprispôsobenie našich správ, bannerov vašim záujmom) sa naše akcie vyznačujútým, že ich výsledok môže výrazne ovplyvniť vaše voľby ako spotrebiteľa, napr.Ich výsledok môže byť veľmi prospešný, dočasný ponuka topánok výlučne pre vásna základe vašej histórie nákupov a správania na našej webovej stránke, kuktorej nebudú mať prístup ďalší zákazníci. Čím častejšie zákazník využívaslužby správcu a nakupuje jeho produkty, tým lepšie môžu byť pre nehopripravené ponuky a prekvapenia.

  1. Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?

  Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávanýchsprávcom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa.

  Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zosúhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledkukrokov zákazníka v internetovom obchode.

  1. Sú vaše údaje tiež prevedené do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)?

  Vaše osobné údaje nikdy nebudú prenesené mimoEurópskeho hospodárskeho priestoru.

  1. Aké máte práva?

  Každý zákazník má právo:

   • podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov;
   • prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracovávané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;
   • prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);
   • žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované neoprávnene);
   • odvolať každý správcovi udelený súhlas; odvolania súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
   • podať námietky proti spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vykonávané za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä pre marketingové účely, vrátane profilovanie (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka).

   

  1. Na akú dobu ukladáme Vaše údaje?

  Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používaniainternetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednejaktivity zákazníka v internetovom obchode) v prípade marketingových aktivít -až do uplatnenia námietky zákazníkem, a ak sa týka technológie cookies apodobných, v závislosti od technických otázok, až kým sa tieto súbory nevymažúpomocou nastavení prehliadača / zariadenia (aj keď odstránenie súborov nie jevždy totožné s vymazaním osobných údajov získaných prostredníctvom týchtosúborov, a preto je nadial možná námietka).

  Ak spracovanie osobných údajov závisí od súhlasuzákazníka, osobné údaje môžu byť spracované, kým nie je súhlas odvolaný.

  V každom prípade:

  ·        Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keďzákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) zaväzuje správcu, aby ichspracoval;

  ·        Osobné údaje budú uchovávané dlhšie preprípad eventuálne sťažnosti Návštevníka voči Správcovi, aby Správca moholuplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe vočinárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmäobčianskym zákonníkom.

  V závislosti od rozsahu osobných údajov a účelu ichspracovania môžu byť uložené na inú dobu.

  V každom prípade je rozhodujúca dlhšia z dôbuchovávania osobných údajov.

  1. Budú vám odosílané komerčné informácie (napr. na vašu e-mailovú adresu)?

  Administrátor má technickú schopnosť komunikovať sklientom na diaľku (napr. E-mailom).

  Komerčné aktivity môžu byť odoslané iba na základesúhlasu vyjadreného zákazníkom pre dodávanie služby newsletteru.

  1. Ako nás môžete kontaktovať?

  Kedykoľvek sa môžete obrátiť na správcu zaslanímsprávy tradičnou poštou alebo elektronickou poštou na adresu administrátorauvedenú v často kontakt alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenomv časti kontakt.

  Správca uchováva korešpondenciu pre štatistické účelya pre čo najlepšiu a najrýchlejšiu odpoveď na otázky, ako aj v rámci riešeniasťažností a rozhodnutí prijatých na základe oznámenia o administratívnychkrokoch na uvedenom účte. Adresy a údaje zozbierané týmto spôsobom nebudúpoužité pre komunikáciu na iné účely, než je riešenie nahláseného problému.

  1. Ako chránime vaše údaje?

  Správca s prihliadnutím na stav technických znalostí,nákladom na realizáciu a charakteru, rozsahu, kontextu a účely spracovania a rizikuporušenie práv alebo slobôd osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu azávažnosti hrozby uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia nazabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám akategóriám dát, na ktoré sa ochrana vzťahuje, najmä chráni údaje pred tým, abyboli sprístupnené neoprávneným osobám, zneužitím neoprávnenou osobou,spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebozničením. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach,ktoré poskytujú ochranu vonkajšiemu spracovaniu, môže narušiť ich účinnosť, čoohrozuje riadnu ochranu osobných údajov.

  Správca napríklad elektronicky využíva nasledujúcetechnické opatrenia na zabránenie získaniu a zmene osobných údajov neoprávnenýmiosobami:

  a)    Zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu.

  b)    SSL certifikát na stránkach internetového obchodu, kde sú uvádzané osobnéúdaje.

  c)     Šifrovanie dát použitých pre autorizáciu osoby využívajúce funkcieinternetového obchodu.

  d)    Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

   

  1. Môže sa táto politika zmeniť a ako to zistíte?

  Správca môže v budúcnosti zmeniť Pravidlá z týchtodôležitých dôvodov:

  ·        zmeny existujúcich právnych predpisov,najmä v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, elektronickyposkytovaných služieb a upravujúceho práva spotrebiteľov, majú vplyv na práva apovinnosti správcu alebo práva a povinnosti dotknutej osoby.

  ·        vývoj funkčnosti alebo elektronickýchslužieb diktovaných vývojom internetových technológií / implementácie novýchtechnologických alebo technických riešení.

  Pri každej zmene Podmienok vždy správca umiestniinformácie o zmenách v internetovom obchodu a aplikácii. Pri každej zmene sanová verzia Podmienok zobrazí s novým dátumom.

  Táto verzia je platná od 24.05.2018

 • Prečo nakupovať u nás?

  Záruka vrátenia peňazí

  Ak nebudete spokojní, tovar môžete vrátiť do 14 dní a peniaze Vám obratom vrátime

  U nás nemusíte čakať

  Všetky veci v našom obchode máme naozaj skladom a teda ich môžete mať doma veľmi rýchlo

  Doprava zdarma

  Ak nakúpite za viac ako 15€ dopravu zaplatíme za Vás

  Nie ste si istí?

  Požiadajte nás o premeranie ktorejkoľvek veci z nášho obchodu a budete mať istotu, že kupujete správnu veľkosť.

   

  Ak chcete vidieť viac fotografií, na požiadanie Vám ich nafotíme a zašleme.